Framtidens transporter i Sverige

Idag står transporter av varor genom vårt land för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. De utsläppen påverkar bland annat vår växthuseffekt. Det kan tyckas konstigt att transporter som vi är så beroende av påverkar vår miljö så pass negativt men som tur är, är vi är på väg mot en vändning. Det blir alltmer uppmärksammat hur man kan påverka transporter och göra dem mer miljövänliga. Vi har kommit långt men det finns mer att göra.

Till att börja med tänker vi allt mer miljövänligt genom att sänka bränsleförbrukningen på transportmedel. Lastbilar, som är det största transportmedlet, körs idag ofta på ett bränsle som är mer miljövänligt och transporterna energieffektiviseras genom att samtransportera varor som ska förflyttas samt genom att sänka hastigheten för tunga fordon. Det pratas också på regeringsnivå om att höja vägskatter och andra avgifter för bilar med för höga utsläpp av koldioxid.

Morgondagens transportmedel

I nuläget finns det redan elbilar men det jobbas för fullt på att utveckla dessa ytterligare, bland annat genom att ta fram nya batterier som ska hålla längre, vilket ska resultera i längre körsträcka på en enda laddning. Det absolut mest miljövänliga, och det bästa för både människan och miljön, är solceller. Idag tillverkas det ett fåtal bilar som drivs av detta – en energi som vi får gratis. Det optimala vore att fler tillämpade detta.

För att detta ska fungera krävs effektivare solceller på fordonet. I nuläget skulle en sådan övergång inte fungera året runt i Sverige då solen längst upp i norr inte ens går upp under vissa perioder. Detta är något som behöver utvecklas mer för att det ska kunna bli ett hållbart transportmedel, året runt. Att solceller är ett bra alternativ råder det ingen tvekan om. Vi hoppas, och tror, att det kommer utvecklas i framtiden.

Hur skulle vi vilja att det ser ut?

Om det var möjligt att fantisera fritt om hur transportmedlen skulle fungera i framtiden, hur skulle det då se ut? Det bästa vore såklart ett fordon inte släppte ut några avgaser över huvud taget och som inte tar någon plats alls på vägarna, för att på så sätt undvika slitage. Tågen skulle tyst glida fram genom skogar och städer drivna av solenergi och stora varutransporter skulle ske effektivt med hjälp av el och solenergi.

Allt detta är fortfarande bara en fantasi men delar av det ligger kanske närmare än vad vi tror. Idag görs det viktiga arbeten i stora projekt där det jobbas med att utveckla elbilar och solenergin för att komma fram till en bra lösning för framtiden. En annan viktig sak som vi skulle kunna använda oss mer av för att effektivisera transporter är att samtransportera, för att på så sätt minska antalet transporter och dess utsläpp.

Samarbeta med regeringen

Regeringen i Sverige har ett stort ansvar att hjälpa till med gränsdragningar för miljöpåverkan. Genom att höja skatter på fordon som släpper ut mer giftiga gaser än vad det är tillåtet får vi transportföretagen att vilja köra mer miljövänligt. Utan tillgängliga alternativ kan det dock bli orättvist. Ett samarbete mellan utvecklare av miljövänliga transporter och regeringen med höjda skatter kan därför vara en väg dit. Genom samarbete och samförstånd kommer man långt.

Genom att hämta information från resten av världen och samarbeta finns det en möjlighet att hitta nya vägar och komma framåt. Sverige har kommit långt inom området och har under några år tagit till sig och letat möjligheter till vad som kan fungera i just vårt land. När tillverkarna av fordon får press på sig blir det ett måste för alla att bli ödmjuka och se nya möjligheter. Tillsammans kan vi komma långt.

Framtiden är ljus

Framtiden ser bra ut för Sverige eftersom vi är öppna för nya möjligheter och har kommit långt inom forskningen. Det utvecklas hela tiden nya elbilar med längre körtid per laddning. Solceller utvecklas för att utnyttja naturens egen energi till att ge bränsle till våra transporter. Forskningen och utvecklingen pågår varje dag för att hitta nya och mer miljövänliga bränslen och så kommer det vara fram tills vi har ett bättre alternativ.

Framtiden

Framtiden ligger inte långt borta. I framtiden kommer det inte behövas lika många transporter utan det kommer effektiviseras genom samtransporter. Transporter kommer att ske med miljövänligare alternativ som el och solceller. Det kommer fortfarande transporteras saker över landet, det kan vi inte komma ifrån eftersom vi är beroende av det. Med samarbete kommer det dock i framtiden ske mer effektivt och även mer miljövänligt, vilket ger oss en renare framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *